Vedtægter

For Læsø Kirkers Menighedspleje

1. Navn og hjemsted

1.1. Læsø Kirkers Menighedspleje er en selvstændig juridisk forening inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde.

1.2. Menighedsplejens hjemsted er Læsø kommune, Aalborg stift.

1.3. Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

2. Formål

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for Læsø sognes beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

 

3. Årsmødet

3.1. Menighedsplejens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes i forbindelse med et menighedsmøde inden 1. maj

3.2. Alle fremmødte medlemmer af Folkekirken, der har stemmeret til menighedsrådsvalg i sognet, har stemmeret ved årsmødet

3.3. Indkaldelse til årsmøde sker ved offentliggørelse med mindst 14 dages varsel.

3.4. Ekstraordinært årsmøde afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 medlemmer af menigheden ønsker det.

3.5. Indkaldelse til ordinært årsmøde skal indeholde følgende forslag til dagsorden:

· Valg af dirigent

Valg af referent

· Bestyrelsens beretning

· Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår

· Budget for indeværende og det kommende regnskabsår

· Indkomne forslag

· Valg af bestyrelsesmedlemmer

· Valg af 2 revisorer

· Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant. Såfremt de to bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant ikke kan findes på årsmødet, kan bestyrelsen efterfølgende supplere

· Eventuelt

3.6. Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før årsmødet.

3.7. Årsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

3.8. Valg gælder for 2 år - valg af revisorer og suppleanter dog kun for 1 år.

3.9. Der skal ske skriftlig afstemning, såfremt blot en årsmødedeltager ønsker dette.

 

4. Bestyrelsen

4.1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges således:

· 4 medlemmer vælges af årsmødet for to år (2 vælges i lige år, 2 i ulige år) første gang ved lodtrækning.

· 1 medlem vælges af menighedsrådet blandt rådets medlemmer gældende for menighedsrådets valgperiode.

· Sognets præst(er) er medlem(mer) af bestyrelsen, såfremt de ønsker det

4.2. Såfremt der i sognet er ansat en kirke-og kulturmedarbejder (sognemedhjælper) med diakonale opgaver (sognediakon), deltager denne i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.

4.3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer og sekretær.

Hverken formand eller næstformand kan vælges som kasserer. Desuden udpeges en sekretær.

4.4. Der indkaldes til bestyrelsesmøder efter behov - dog mindst 2 gange årligt.

4.5. Møder indkaldes og ledes af formanden.

4.6. Der føres protokol over møderne.

4.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der træffes afgørelse ved simpel stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 

5. Regnskab

5.1. Regnskabsåret er kalenderåret.

5.2. Årsregnskabet udarbejdes efter lovgivningens regler og revideres af 2 revisorer.

 

6. Vedtægtsændringer og ophør

6.1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede på et årsmøde stemmer herfor.

6.2. Vedtægtsændringer skal godkendes af Samvirkende Menighedsplejer.

6.3. Opløsning af menighedsplejen eller udmeldelse af Samvirkende Menighedsplejer kan kun ske, såfremt et forslag herom er tiltrådt af den samlede bestyrelse og af menighedsrådet. Desuden skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede på det efterfølgende årsmøde stemme herfor.

6.4. I tilfælde af menighedsplejens ophør træffer menighedsrådet i samråd med Samvirkende Menighedsplejer beslutning om anvendelse af formuen i overensstemmelse med menighedsplejens formål.

Vedtaget den ...8.juni 2015.

Tiltrådt af Samvirkende Menighedsplejer den .............

- et folkekirkeligt socialt arbejde