Epitafier

På væggen i kirkeskibet er der ophængt tre epitafier (mindesmærker over afdøde læsøboere): Et fra 1707 over Berthel Hansen. Indskriften er utydelig. Hans enke, bekostede i 1708 restaurering af altertavlen, hvorfor dette årstal er indgraveret i altertavlen med følgende indskrift: "Til Kirkens sierlighed er tavlen repareret, desforuden er den også renoveret, af kierlighed til Gud og hans hus er den prydet med dyrbar ægte guld, til kirken igien ydet, den salige dannemand som Berthel Hansen hedte, og nu i Herren er hensovet i glæde, og Kirsten Larsdatter, hans højbedrøvede Enke, har den bekostning gjort, Gud hende trøsten skienke.

"Endvidere er der et epitafium fra 1765 over Niels Larsen og hustru, hvorpå bl.a. evangelistsymbolerne findes udskåret: Matthæus - engel eller menneske, Marcus - løve, Lucas - okse og Johannes - ørnen. Indskriften på epitafiet lyder: "Her seer man kierlighed til Gud og hans huus, af denne velfornemme mand nu salig i Herren hensoved Niels Lauritson Turen, idet at hand haver givet denne tavle til Guds tempel, for det af Gud hafde helbredet hannem af hans sygdom tillige med sin kiere hustru den velfornemme danske kvinde Karen Niels datter Børum, hand hensof Anno 1757 dend 1. november i hans alder 57. år. Gud gif harn en ærefuld opstandelse.

"Ved prædikestolen hænger et epitafium fra 1846, hvor indskriften fortæller om Niels Jensen Birks hustru, Else Marie Pedersdatter Strandbye, efter at hun i 2 år og 5 måneder havde lidt af vattersot i hvilken tid af lægen blev tappet 17 gange ialt 4041/2 potte vand. Døde den 16. nov. 1846 i hendes alder af 55 år. Epitafiet er sandsynligvis et betydeligt ældre snitværksarbejde i barokstil.