Alteret

Alteret blev renoveret i år 2002 for midler givet af anonyme. På alterbordet står to store messinglysestager uden inskription. Antependiet er vævet af lærer og tekstilkunstner, Helle Rans, Byrum, som tidligere har vævet en grøn messehagel til kirken.

Oven over altertavlen er anbragt et sengotisk krucifiks fra omkring år 1525.

Over altertavlen findes også Kong Christian den Sjettes navnetræk. Det stammer rimeligvis fra den restaurering af altertavlen, der fandt sted år 1735. Altertavlen blev igen restaureret i 1986.

En tavle under altertavlen bærer følgende indskrift:

Da denne tavle gammel var og meget slet pareret, Sær gode mænd tilskiødet har så den blev vel stafferet. Dem lønne Gud i evighed sammt værgen vercket drev, Og prises bør vor Menighed, for resten tillagt blev.

Anno 1735 (årstallet står på højre side af alterfoden). Verset kan ikke siges at være særligt kristeligt! Noget tyder på, at folk havde den opfattelse, at når de gjorde sig umage for at smykke Guds hus, så måtte Vorherre give dem en vis fortrinsret på dommens dag.